PsychoHaloons Lan Party 2011
phc2011

Winners Bracket
Round 1

[1] Tom vs
[2] vs
[3] blasphemer vs
[4] goniec vs
[5] fluartity vs
[6] vs
[7] shamoth vs
[8] Thunder vs

Round 2

[1] Tom vs
[2] blasphemer vs goniec
[3] fluartity vs
[4] shamoth vs Thunder

Round 3

[1] Tom vs blasphemer
[2] fluartity vs shamoth

Round 4

[1] Tom vs shamoth

Grand Final

[1] Tom vs blasphemer
[2] Loser [gf-1-1] vs


Losers Bracket
Round 1

[1] Loser [wb-2-1] vs goniec
[2] Loser [wb-2-3] vs Thunder

Round 2

[1] fluartity vs goniec
[2] blasphemer vs Thunder

Round 3

[1] goniec vs blasphemer

Round 4

[1] shamoth vs blasphemer

0.014296s